PESA:About

From PESA
Jump to navigation Jump to search

Pan-Europejski Sąd Arbitrażowy (PESA) jest nowoczesną instytucją służącą przedsiębiorcom w rozstrzyganiu sporów o charakterze gospodarczym, powstałych zarówno między podmiotami krajowymi, jak i międzynarodowymi. PESA jest jednostką wyodrębnioną i samodzielną, posiadającą własne władze oraz sekretariat. Arbitrzy w PESA posiadają kompetencje do orzekania według prawa różnych państw świata i w wielu językach. Spory mogą dotyczyć zarówno transakcji tradycyjnych, jak i internetowych.

Szczegółowy opis działalności PESA jest podany w Regulaminie Arbitrażowym (PESA) oraz w Statucie PESA.

The Pan-European Court of Arbitration (PESA) is a modern institution serving entrepreneurs in resolving commercial disputes arising both between national and international entities. PESA is a separate and independent entity with its authorities and secretariat. PESA's arbitrators are competent to adjudicate under the laws of various countries and in many languages. Disputes may concern both traditional and online transactions.

A detailed description of PESA's activities is given in its Arbitration Rules and PESA's Statutes.


Prezesem sądu jest Pan Bohdan Bondarjew (2020-2023).