Aktualności

From PESA
Revision as of 09:36, 10 November 2023 by Admin (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
 1. Jacek Sadomski - Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego [[1]]
 2. Andrzej W. Wiśniewski - Międzynarodowy arbitraż handlowy [[2]]
 3. Ewa Bobin - Arbitraż Międzynarodowy [[3]]
 4. Rafał Morek (red.) - Funkcjonowanie Sądów Polubownych [[4]]
 5. Krzysztof Koźmiński (red.) - Sądownictwo Arbitrażowe [[5]]
 6. Olga Zinkiewicz - Charakterystyka arbitrażu – uwagi ogólne[[6]]
 7. Tomasz Strumillo - Zasady postępowania arbitrażowego [[7]]
 8. Konrad Marciniak - Arbitraż z perspektywy rozwoju historycznego prawa międzynarodowego [[8]]
 9. Bartosz Ziemblicki - Klauzula porządku publicznego ze szczególnym uwzględnieniem instytucji punitive damages [[9]]
 10. Monika Baręła - Sądowa kontrola postępowania arbitrażowego z perspektywy doświadczeń międzynarodowych[[10]]
 11. Maciej Zachariasiewicz - Klauzula porządku publicznego jako podstawa odmowy uznania lub wykonania orzeczenia sądu polubownego w polskim prawie arbitrażowym na tle prawnoporównawczym[[11]]
 12. Kamila Lichoń - Obowiązywanie zasady równości stron w postępowaniu przed sądem polubownym[[12]]
 13. Justyna Szpara - Miejsce wydania wyroku a miejsce arbitrażu (w kontekście uznawania i wykonywania zagranicznych orzeczeń arbitrażowych)[[13]]
 14. Andrzej W. Wiśniewski - Międzynarodowy arbitraż handlowy[[14]]
 15. Piotr Wiliński - Skuteczność umowy o arbitraż[[15]]
 16. UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration 1985 with amendments as adopted in 2006.[[16]]
 17. Aleksandra Budniak-Rogala - Charakter prawny zapisu na sąd polubowny w postępowaniu cywilnym.[17]
 18. Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz - Diagnoza Arbitrażu: Funkcjonowanie Prawa o Arbitrażu i Kierunki Postulowanych Zmian[18]
 19. Joanna Kuźmicka-Sulikowska - Zapis na sąd polubowny i postępowanie przed tym sądem a przerwanie biegu przedawnienia roszczeń.[19]
 20. Maciej Zachariasiewicz - Klauzula porządku publicznego jako podstawa odmowy uznania lub wykonania orzeczenia sądu polubownego w polskim prawie arbitrażowym na tle prawnoporównawczym [[20]]
 21. Monika Michalska i Rafał Wojciechowski, Przepisy włoskiego Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu arbitrażowym. Przekład z wprowadzeniem[[21]]