PESA:About

From PESA
Revision as of 11:06, 6 June 2023 by Admin (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Pan-Europejski Sąd Arbitrażowy (PESA) zgodnie z polskim Kodeksem Postępowania Cywilnego (część V: Sąd Arbitrażowy, art. 1154 do 1217) świadczy usługi rozstrzygania sporów cywilnych i handlowych tak polskich, jak i międzynarodowych. Arbitrzy w PESA posiadają kompetencje do orzekania według prawa różnych państw świata i w wielu językach. Spory mogą dotyczyć zarówno transakcji tradycyjnych, jak i internetowych. PESA może wydać wyrok w każdej sprawie, w której prawo zezwala na zawarcie ugody. Wyrok PESA ma moc prawną równą (jeżeli nie zostanie wniesiona i pozytywnie rozpatrzona skarga na orzeczenie PESA do sądu powszechnego) orzeczeniom sądów państwowych (sądów powszechnych), a jeśli strona przegrywająca się do niego nie zastosuje, nadaje się do egzekucji komorniczej.

The Pan-European Court of Arbitration (PESA) in accordance with the Polish Code of Civil Procedure (Part V: Court of Arbitration, Articles 1154 to 1217) provides services for resolving civil and commercial disputes, both Polish and international. PESA's arbitrators are competent to adjudicate according to the laws of various countries around the world and in many languages. Disputes may concern both traditional and online transactions. PESA may issue a judgment in any case where the law allows for a settlement. The PESA judgment has a legal force equal to (if a complaint against the PESA's decision is not filed and positively considered with the common court) the decisions of state courts (common courts), and if the losing party does not comply with it, it is suitable for bailiff enforcement.